Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-4321505.6 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
290.8 W/m2
789.8 W/m2
658 W/m2
341 W/m2
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
1000.8 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
-1914969.5 kWh
-1431478.9 kWh
-294241 kWh
-866183.3 kWh
-4506872.7 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
174.6 kWh
133.6 kWh
25.2 kWh
70.5 kWh
403.9 kWh
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
39968.1 kWh
44024.8 kWh
57349.4 kWh
44024.8 kWh 185367.1 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
174.7 kWh
192.3 kWh
250.5 kWh
192.3 kWh 809.8 kWh
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 100 kWh 100 kWh 12 kWh 30 kWh 490 kWh
ΜΗΝΑΣ 770 kWh 700 kWh 172 kWh 264 kWh 24040 kWh
ΕΤΟΣ 16020 kWh 14590 kWh 3515 kWh 5086 kWh 46840 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 10 kWh 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 10 kWh 50 kWh
ΕΤΟΣ 20 kWh 90 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ 72.3 kWh 48.4 kWh 1.7 kWh 11.9 kWh 323 kWh
ΜΗΝΑΣ 548.3 kWh 167.4 kWh 76.5 kWh 72.3 kWh 18164.5 kWh
ΕΤΟΣ 9864.3 kWh 3390.6 kWh 962.2 kWh 862.8 kWh 35079.5 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 10 kWh 40 kWh 10 kWh 14 kWh 110 kWh
ΜΗΝΑΣ 120 kWh 500 kWh 82 kWh 177 kWh 2670 kWh
ΕΤΟΣ 4180 kWh 10460 kWh 2383 kWh 3977 kWh 5570 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 242 kWh 490 kWh
ΜΗΝΑΣ 1906 kWh 24040 kWh
ΕΤΟΣ 39211 kWh 46840 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 130.8 kg 264.9 kg
ΜΗΝΑΣ 1030.3 kg 12994.8 kg
ΕΤΟΣ 21195.5 kg 25319.4 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 701 Km 1419 Km