Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-3537690.6 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
23.3 W/m2
22.3 W/m2
23.2 W/m2
24.8 W/m2
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
770.1 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
-1776955.1 kWh
-1328474.8 kWh
-272828.9 kWh
-803714.5 kWh
-4181973.3 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
39.5 kWh
29.4 kWh
6 kWh
18.8 kWh
93.7 kWh
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
138923 kWh
153015.6 kWh
199328.5 kWh
153015.6 kWh 644282.7 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
134.8 kWh
148.5 kWh
193.4 kWh
148.5 kWh 625.2 kWh
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 600 kWh 530 kWh 121 kWh 248 kWh 2050 kWh
ΜΗΝΑΣ 3320 kWh 3050 kWh 841 kWh 1327 kWh 34870 kWh
ΕΤΟΣ 50160 kWh 46670 kWh 10767 kWh 18069 kWh 199570 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 240 kWh 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 1260 kWh 3750 kWh
ΕΤΟΣ 2660 kWh 13490 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ 212.5 kWh 22.1 kWh 0.9 kWh -68.9 kWh 1232.5 kWh
ΜΗΝΑΣ 1245.3 kWh -184.4 kWh 6 kWh -360.4 kWh 17170 kWh
ΕΤΟΣ 29805.3 kWh 10345.3 kWh 2672.4 kWh 2407.2 kWh 131614 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 160 kWh 390 kWh 120 kWh 253 kWh 600 kWh
ΜΗΝΑΣ 860 kWh 2670 kWh 834 kWh 1353 kWh 8940 kWh
ΕΤΟΣ 12630 kWh 33020 kWh 7623 kWh 14251 kWh 23570 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 1499 kWh 2050 kWh
ΜΗΝΑΣ 8538 kWh 34870 kWh
ΕΤΟΣ 125666 kWh 199570 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 810.3 kg 1108.1 kg
ΜΗΝΑΣ 4615.2 kg 18849 kg
ΕΤΟΣ 67928.8 kg 107877.6 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 4342 Km 5938 Km