Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2826338.2 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
470.4 W/m2
850.3 W/m2
798.4 W/m2
425.3 W/m2
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
0.2 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
569573.5 kWh
425509.5 kWh
86384 kWh
259584.8 kWh
1341051.8 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
235.9 kWh
179.6 kWh
30.8 kWh
101.8 kWh
548.1 kWh
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
320265.9 kWh
352754.8 kWh
459510.9 kWh
352754.8 kWh 1485286.4 kWh
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0 kWh
0.1 kWh
0.1 kWh
0.1 kWh 0.3 kWh
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 150 kWh 140 kWh 8 kWh 16 kWh 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 5560 kWh 5160 kWh 389 kWh 784 kWh 57890 kWh
ΕΤΟΣ 199220 kWh 202520 kWh 21798 kWh 38188 kWh 519910 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 4050 kWh 11280 kWh
ΕΤΟΣ 90290 kWh 79850 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ 59.5 kWh 0 kWh 0 kWh -2.6 kWh -17 kWh
ΜΗΝΑΣ 684.3 kWh 968.2 kWh 7.7 kWh -1057.4 kWh 31577.5 kWh
ΕΤΟΣ 61064 kWh 44540 kWh 4295.1 kWh -21138.7 kWh 302353.5 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 80 kWh 140 kWh 8 kWh 19 kWh 20 kWh
ΜΗΝΑΣ 1770 kWh 2230 kWh 380 kWh 834 kWh 4390 kWh
ΕΤΟΣ 61880 kWh 110820 kWh 16745 kWh 36857 kWh 44090 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 314 kWh 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 11893 kWh 57890 kWh
ΕΤΟΣ 461726 kWh 519910 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 169.7 kg 0 kg
ΜΗΝΑΣ 6428.8 kg 31292.4 kg
ΕΤΟΣ 249586 kg 281037.4 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 910 Km 0 Km