Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

411887.3 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
111.7 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
0
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
88813.3 kWh
97822 kWh
127430 kWh
97822 kWh 411887.3
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0.8 kWh
1 kWh
1.5 kWh
1 kWh 4.3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 0 kWh
ΕΤΟΣ 113280 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 0 kWh
ΕΤΟΣ 7360 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ -51.8 kWh
ΜΗΝΑΣ -51.8 kWh
ΕΤΟΣ 67069.3 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 61 kWh
ΜΗΝΑΣ 61 kWh
ΕΤΟΣ 21845 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 0 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 0 0 kWh
ΕΤΟΣ 0 113280 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 0 kg
ΜΗΝΑΣ 0 kg
ΕΤΟΣ 0 61233.5 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 0 Km