Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8079.1 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
267 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
0
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
30547 kWh
-33148.2 kWh
43828.5 kWh
-33148.2 kWh 8079.1
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
6.5 kWh
7.1 kWh
9 kWh
7.1 kWh 29.7
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 9690 kWh
ΕΤΟΣ 38470 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 10 kWh
ΕΤΟΣ 50 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ -42.5 kWh
ΜΗΝΑΣ 7118.8 kWh
ΕΤΟΣ 26129.9 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 50 kWh
ΜΗΝΑΣ 1315 kWh
ΕΤΟΣ 7729 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 0 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 0 9690 kWh
ΕΤΟΣ 0 38470 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 0 kg
ΜΗΝΑΣ 5237.9 kg
ΕΤΟΣ 0 20795 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 0 Km