Στατιστικά Μεγέθη Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την συνολική παραγωγή ενέργειας από τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών κενού καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ενεργειακά οφέλη ανά νοσοκομείο σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1513416.1 kWh

ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
Βορράς
Νότος
Ανατολή
Δύση
Πυρανόμετρο
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νότος
Πυρανόμετρο
0.3 W/m2
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
0
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΔΩΜΑ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΩΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ετήσια προσπίπτουσα ενεργεια
326327.1 kWh
359439.3 kWh
468210.4 kWh
359439.3 kWh 1513416.1
Ωριαία προσπίπτουσα ενεργεια
0 kWh
0.1 kWh
0 kWh
0.1 kWh 0.2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ 1480 kWh
ΜΗΝΑΣ 10470 kWh
ΕΤΟΣ 528620 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Ι
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
    ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ  (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας ανά Ψύκτη Απορρόφησης ΣΗΜΕΡΑ 0 kWh
ΜΗΝΑΣ 610 kWh
ΕΤΟΣ 58840 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας ανά Εναλλάκτη θέρμανσης ΣΗΜΕΡΑ 1190 kWh
ΜΗΝΑΣ 7089 kWh
ΕΤΟΣ 316370 kWh
Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας για ZNX ΣΗΜΕΡΑ 80 kWh
ΜΗΝΑΣ 1060 kWh
ΕΤΟΣ 65700 kWh
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΙ
    ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΣΗΜΕΡΑ 0 1480 kWh
ΜΗΝΑΣ 0 10470 kWh
ΕΤΟΣ 0 528620 kWh
Μείωση παραγωγής CO2 ΣΗΜΕΡΑ 800 kg
ΜΗΝΑΣ 5659.6 kg
ΕΤΟΣ 0 285745.5 kg
Αντιστάθμιση διαδρομής με αυτοκίνητο 4287 Km